Talouden näkymät 2018

Valtionvarainministeriön sekä Suomen Pankin ennusteiden mukaan maailmantalouden kasvu jatkuu ja on laaja-alaista. Kasvu pysyy noin 3 % vauhdissa vuonna 2018. Maailmantalouden myönteinen kehitys on viime vuoden aikana vahvistunut ja jatkuu yhä tänä vuonna. Euroopan talouskehitys on ollut ennakoitua vahvempaa. Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Venäjällä talouskasvu jatkuu. Japanin, Intian ja Brasilian talouden odotetaan kohentuvan. Etelä-Afrikassa poliittinen tilanne heikentää ja hidastaa taloluden kehitystä.

Suomessa talouskasvu jatkuu tuotannon lisääntyessä sekä kansainvälisestä ja kotimaisesta kysynnästä johtuen.  Talouden kasvu on nopeaa ja laaja-alaista, muun muassa rakentamisen sekä viennin kasvu on ollut voimakasta viime vuonna. Suomen ulkomaankauppaan ovat myönteisesti vaikuttaneet maailmankaupan kasvu sekä tärkeimpien vientimaiden hyvä taloudellinen kehitys. Talouden kasvu on näkynyt myös kulutusluotoissa ja asuntolainoissa. Lainoja kilpailutetaan erittäin innokkaasti.

Yksityisten investointien kasvu jatkuu vuonna 2018 keskimäärin viisi prosenttia. Kilpailukykysopimuksen seurauksena yritysten toimintaylijäämän kasvu on nopeutunut ja mahdollistaa investointien rahoittamista. Investointeja tehdään teollisuudessa mm. koneisiin, laitteisiin ja kuljetusvälineisiin.

Suomessa bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 2,5%. Ennusteen mukaan inflaatio kiihtyy EU-alueella, mutta tarkastelujaksolla vuosina 2017-2020 vauhdin odotetaan jäävän Suomessa hitaammaksi kuin muualla EU-ssa.

Kotimaisen tuotannon kasvu jatkuu laaja-alaisesti,  voimakkainta kasvu on ollut teollisuudessa, erityisesti teknologiateollisuudessa (viime vuonna kasvu 7%) ja rakentamisen puolella. Palvelutuotannon puolella nopeinta kasvua on odotettavissa viime vuoden tapaan rahoitus- ja vakuutustoiminnoissa, joissa kasvu viime vuonna oli 10% luokkaa. Lisäksi kasvu jatkuu liike-elämän sekä logistiikan palveluissa.

Tekstiili-, vaate- ja metsäteollisuuden kasvua rajoittaa kapasiteetin vähyys eikä kysyntä. Ainakin metsäteollisuuden yritykset ovat ilmoittaneet laajennusinvestoinneista tilanteen parantamiseksi. Joillain aloilla, kuten tieto-ja viestintäpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä teknologiateollisuudessa kasvua rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman puute. Tuotannon kasvun esteistä huolimatta Suomen kokonaistuotanto lisääntyy noin 2 % vuosina 2018 ja 2019.

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vakaana työllisyyden parantumisen, verotuksen kevenemisen, ansiotulojen nousun sekä matalana jatkuvan korkotason johdosta. Työllisyyden ennakoidaan kasvavan prosentilla vuonna 2018 ja jatkuvan seuraavana vuonna. Työllisyysprosentin ennustetaan nousevan 70,7 prosenttiin vuonna 2019.

Kotitalouksien reaalitulojen odotetaan kasvavan 2,4% vuonna 2018. Kuluttajien vahva luottamus talouteen on korkealla. Vuonna 2018 kulutetaan, investoidaan ja otetaan lainaa. Kulutuksen kasvu on jo pitkään kasvanut tulotasoa nopeammin ja tästä syystä kotitalouksien velkaantuminen jatkuu edellisen vuoden tapaan.